CLOSE

TM PRESENTS

IGNITE YOUR MALAYSIA DAY SPIRIT

While our backgrounds may differ, we are united under the same flag.


IGNITE YOUR MALAYSIA DAY SPIRIT!

While our backgrounds may differ, we are united under the same flag.

To experience the full story, get a friend and put your phone screens together!


Find a friend to share the experience (You will need two mobile devices)

Bring the two screens together and turn up the volume. Then, play the video at the same time.

Enjoy the Sejahtera Malaysia story together!

OUR JOURNEYS MAY BE DIFFERENT, BUT OUR DESTINATION IS THE SAME

Every day we go on our separate journey yet our destination is the same - a peaceful, prosperous and united Malaysia.

In conjunction with this national day, follow the journey of ordinary Malaysians celebrating a nation's birthday. Their backgrounds may be different yet their paths interconnect and converge by circumstance.

Sung in six main different languages - among the many spoken in this country - the song "sejahtera Malaysia" symbolises the coming together of Malaysians, diverse and various yet together and one.

Telekom Malaysia is proud to be a part of this nation's story, with you in your every moment to make life easier for a better Malaysia.

DIFFERENT CULTURES, DIFFERENT COLOURS.
ONE FLAG

SEJAHTERA MALAYSIA

Log on to TMSejahteraMalaysia.my on your mobile device to enjoy a unique viewing experience.


ONE SONG, MANY VOICES

PLAY AND SHARE YOUR FAVOURITE VERSION OF SEJAHTERA MALAYSIA!

Muhibah

Puji dan syukur pada Ilahi Your endless grace, a gift that knows no bounds hé xié ān lè fán róng fù qiáng Malaysiaku diangkun
Vetri adaiya uruthiyum Tumompuan montok pogun om tinau wǒ mén xiōng huái chóng gāo dí lǐ xiǎng Beserakup sekayu negeri.
Puji dan syukur pada Ilahi Your endless grace, a gift that knows no bounds 和谐安乐繁荣富强 Malaysiaku diangkun
ntw;wp mila cWjpAk; Tumompuan montok pogun om tinau 我们胸怀崇高的理想 Beserakup sekayu negeri.
Orrae mana unarvudan oru kural Menghadapi cabaran Pointounda za om ouhi za Bebendar ngetanka menua
Bersemarak Malaysia tercinta Kibarkan panji kebesarannya Kami rela menjaga namamu Sejahtera Malaysia
xNu kdczh;Tld; xU Fuy; Menghadapi cabaran Pointounda za om ouhi za Bebendar ngetanka menua
Bersemarak Malaysia tercinta Kibarkan panji kebesarannya Kami rela menjaga namamu Sejahtera Malaysia

Bahasa MelayuSHARE

Puji dan syukur pada Ilahi Anugerahnya tiada terhingga Kedamaian kemakmuran Malaysiaku bahagia
Dengan tekad untuk berjaya Berbakti pada nusa dan bangsa Kami junjung cita-cita luhur Perpaduan seluruh negeri
Seia sekata sehati sejiwa Menghadapi cabaran Kami sedia kami setia Berkorban untuk negara
Bersemarak Malaysia tercinta Kibarkan panji kebesarannya Kami rela menjaga namamu Sejahtera Malaysia

EnglishSHARE

Give praise to God; may You preserve us all Your endless grace, a gift that knows no bounds Give thanks for peace, prosperity Malaysia, blessed land of ours
No limit to how far that we can go In service to this nation that we love We hold your hopes and dreams within our heart Together standing tall and strong
Through the years, we move as one in heart and soul Rising tall against the odds We'll give our all, we'll rise or fall With you our motherland our home
Malaysia, may you shine forevermore So raise the flag and fly our colours high Have faith in us; we bear your name with pride Sejahtera Malaysia.

Mandarin

zàn měi biǎo yáng yǔ gǎn ēn shàng cāng tā dí ēn diǎn wú yǔ lún bǐ hé xié ān lè fán róng fù qiáng mǎ lái xī yà shì piàn lè tǔ
xià dìng jué xīn mài xiàng chéng gōng lì zhì bào dá rén mín yǔ tǔ dì wǒ mén xiōng huái chóng gāo dí lǐ xiǎng quán guó shàng xià tuán jié yī zhì
赞美表扬与感恩上苍 祂的恩典无与伦比 和谐安乐繁荣富强 马来西亚是片乐土
下定决心迈向成功 立志报答人民与土地 我们胸怀崇高的理想 全国上下团结一致
tóng shēng tóng qì , yī xīn yī yì , bù fēn bǐ cǐ yī tóng miàn duì tiāo zhàn wǒ mén yuàn yì , jìn zhōng jìn lì wéi guó jiā xī shēng fèng xiàn
shǎn yào fā liàng zhì ài dí mǎ lái xī yà suí fēng piāo yáng , wǒ mén dí guó qí wǒ mén yuàn yì shǒu hù nǐ dí shēng yù wǒ měi hǎo dí mǎ lái xī yà
同声同气,一心一意,不分彼此 一同面对挑战 我们愿意,尽忠尽力 为国家牺牲奉献
闪耀发亮 挚爱的马来西亚 随风飘扬,我们的国旗 我们愿意守护你的声誉 我美好的马来西亚

Tamil

Iraivanin kirubaikku nandri, Avarin arul yellai attradhu, Amaithi subitcham, Yen Malaysia magillumae.
Vetri adaiya uruthiyum, Naathitkum makkalukkum sevaiyaatrida, Naanggal uyarndha kanavaik kondulloom, Ottrumai oru dessammae.
,iwtdpd; fpUigf;F ed;wp mtupd; mUs; vy;iyaw;wJ mikjp Rgpl;rk; vd; kNyrpah kfpONk.
ntw;wp mila cWjpAk; ehl;bw;f;Fk; kf;fSf;Fk; Nritahw;wpl ehq;fs; cah;e;j fditf; nfhz;Ls;Nshk; xw;Wik xU NjrNk.
Orrae mana unarvudan oru kural, Savvaalai yethirnookkuvoom, Unmai gunam naanggal thayaar, Naathitkaage thiyaagam seivoom.
Yenggal anbu Malaysia, Parakka vidu adhan kodiyai, Undhan peyarai naanggal pootruvoom, Vaalga Malaysia.
xNu kdczh;Tld; xU Fuy; rthiy vjph;Nehf;FNthk cz;ik Fzk; ehq;fs; jahu; ehl;bw;fhf jpahfk; nra;Nthk;.
vq;fs; md;G kNyrpah gwf;f tpL mjd; nfhbia ce;jd; ngaiu ehq;fs; Nghw;wpLNthk; tho;f kNyrpah.

Jaku IbanSHARE

Puji suh Apai ti di serga Ulih berkat ti nadai sekat Pemaik enggau pengelikun Malaysiaku diangkun.
Enggau niat deka mujur Ngenatika bansa enggau menua Kami ngangkat juluk ati tuchi Beserakup sekayu negeri.
Segulai, Sepenemu, Sejalai Nengah tinting ti resa Kami puh kami teguh Bebendar ngetanka menua.
Pegari mih Malaysia kitai, Kibauka tambai ke langit mingkai Sekaki kami enda rari, Tegal Malaysia meruan di ati.

Dusun KadazanSHARE

Aazou om koizo kumaa Kinoingan Titaak Dau ih aiso do gontob Pibabasan, kataanangan Malaysiaku di to'ondos
Miampai hizab montok kahantazan Tumompuan montok pogun om tinau Pantangon za angkab poingimatu Pisompuuvan saviavi pogun
Miizo, miupakat, miiso, migiinavo Tumoguvang do havan Pointounda za om ouhi za Umundun montok do pogun
Kabantugan Malaysia koupusan Pohimbazo bondila koupusan Dau Pointounda za mamantang ngaanNu Pibabasan Malaysia